உடல் நிறைச் சுட்டெண் (BMI) கணி
உங்கள் நிறை (kg) :
உங்கள் உயரம் (cm) :
 
உங்கள் (BMI) சுட்டெண் :
இதன் விளக்கம் :
 
வருக யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள் தளத்திற்கு